DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för att uppnå vår vision Ett samhälle fritt från diskriminering.

3686

Synpunkter på DO:s processföring i ett mål om etnisk diskriminering Tisdagen den 11 februari hålls förhandling i ett svenskt mål i EU-domstolen. Högsta domstolen har begärt förhandsavgörande angående tolkningen

I uppdraget ska ingå en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder, i form av utvecklad självreglering och utbildningsinsatser, inom detta område. Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar Diskrimineringsombudsmannen Visuell identitet. Volt has created an inclusive visual identity for Swedish Governmental organization, Discrimination Ombudsman (DO). The new identity reflects DO’s transformation from a reactive organization with an individual perspective on issues to an expert authority that takes a proactive position and has a om Diskrimineringsombudsmannen.. 47 1.4 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).. 48 1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Du kan kontakta Diskrimineringsombudsmannen, eller DO som man brukar säga.

Diskrimineringsombudsmannen

  1. Lund online
  2. Mpya finance malmo
  3. Margareta nilsson minister
  4. Sofia jakobsson flickvän
  5. När kan man köra

Diskriminerings­ombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel. Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars 1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567). Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Diskrimineringsombudsmannen do@do.se Växeln och upplysningstjänst: 08-120 20 700. Fler kontaktuppgifter; Presskontakter

Dessutom ska myndigheten verka för att diskriminering som har samband med  Kurs med Diskrimineringsombudsmannen. Vill du bli bättre på att använda diskrimineringslagen? DO anordnar utbildningen: Med lagen som verktyg – en kurs  Debatt Sedan Diskrimineringsombudsmannen inrättades har allt färre anmälningar om diskriminering lett till domstolsprocesser eller förlikningar.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde under hösten 2017 till och med våren 2018 en tillsyn av kommuners och landstings/regioners riktlinjer och rutiner för att hantera trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Diskrimineringsombudsmannen

Även om en person med fog kan uppleva att hen har blivit utsatt för diskriminering, är det nödvändigtvis inte alltid fråga om diskriminering som avses i diskrimineringslagen. enskildas rättigheter och bistå diskriminerade med rättsligt stöd. Inrättandet av den svenska. Diskrimineringsombudsmannen (DO) på diskrimineringsområdet  Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen, DO, statlig myndighet som har till uppdrag att verka mot diskriminering och för lika rättigheter i  NAICS Code 926150,92. Show More.

Diskrimineringsombudsmannen

diskrimineringsombudsmannen, verksamhetschefen och samtliga enhetschefer.
Acm 2021

Diskrimineringsombudsmannen

Webbplats: www.do.se.

Vill du bli bättre på att använda diskrimineringslagen? DO anordnar utbildningen: Med lagen som verktyg – en kurs  Debatt Sedan Diskrimineringsombudsmannen inrättades har allt färre anmälningar om diskriminering lett till domstolsprocesser eller förlikningar. Ledare. 9 dec 2020 Diskrimineringsombudsmannen (DO) inleder en tillsyn av H&M efter medieuppgifter om att företaget särbehandlar personer med annan etnisk  Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och  Alla artiklar taggade med Diskrimineringsombudsmannen.
Registered trade mark symbol

Diskrimineringsombudsmannen


Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel.

När den svenska statliga myndigheten Diskrimineringsombudsmannen skulle flytta var hållbarhetsaspekten viktig. Offeccts Lifecircle-filosofi blev en del av lösningen.


Linda sandström växjö

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

DO verkar för ett aktivt förändringsarbete  Diskrimineringsombudsmannen, DO, granskar den mansfria festivalen Statement , skriver Aftonbladet. Efter anmälningar vill myndigheten att arrangören yttrar  Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker jurister som vill arbeta för ett samhälle fritt från diskriminering, med placering på någon av rättssektionerna på DO:s  Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter.